вторник, 12 декември 2017 г.

неделя, 3 декември 2017 г.

December in pictures I

          Hello!
          It's December! Here's the Advent calendar I bought for my son. Although he is the 17th years old, to me he remains a child.

        Здравейте!
        Декември е! Ето Коледният календар, който купих на моя син. Макар и 17-т годишен за мен той си остава дете. 
 
              My good friend, Victoria, gave us two tickets for the 23rd Annual Charity Bazaar of the International Women's Club. She herself participated in the Christmas Entertainment Program, in the Angklung Group at the Embassy of the Republic of Indonesia.
 Моята добра приятелка Виктория ни подари два билета за 23-тия ежегоден Благотворителен базар на Международния Женски клуб. Самата тя участваше в Коледната развлекателна програма - в групата Angklung към посолството на република Индонезия.
Here's her lovely Victoria - the lady in red.
 Ето я прелестната Виктория - дамата в червено.
 The photographer is her husband and my classmate.
Behind him is my son Vladimir.
 Фотографът е нейния съпруг и мой съученик.
**
Nordic kids - Lucia Procession
 Много сладки деца от Скандинавия - процесия Лусия.
 Brazilian Samba - Copoeira Show.
 Бразилска самба - копоейра шоу. Тук вече страстите се нажежиха!

**
 With Vlad we decided to take a walk and look at the Bazaar.
С Влади решихме да се поразходим и да разгледаме Базара.
 
 **
This photo I made later, but I put it here because all started from the Belgian stand -
our Christmas shopping or just ... a feast.
We bought two Belgian chocolate, tasted the chocolate liquor, and had chocolate. 
So far so good.
 Тази снимка направих на излизане вече от залата, но я поставям тук, защото именно от Белгийския щанд започна нашето коледно пазаруване или по-точно ... угощение.
Купихме два белгийски шоколада, опитахме от шоколадовия ликьор и бяхме почерпени със шоколад. До тук добре.
 **
... but here ...
Но следващия щанд ...
Наздоровия!
 Okay, I drank Ukrainian vodka with appetizers. Vladimir ate a Ukrainian salty breakfast.
I photographed this tank and only then, when I got the image on the computer
I have found (!) that he has a bandelier,
which means...
Oh, how am I angry that I didn't buy it !!
Добре, пийнах и украинска водка с хапка. Влади хапна украинска солена закуска.
Снимах този танк и едва после, когато качих снимката на компютъра,
установих(!) че той има бандерол,
което значи...
Ех, как ме е яд, че не го купих!!
 
And suddenly we were here.
 И изведнъж се оказахме тук.
 CHILLY DOG.
  Here in one hand holding chili, the other shooting.
Тук в едната си ръка държах Чилито, а с другата снимах.


**
 At the Swiss stand I decided that I had to eat something because the "Ukrainian beast" took precedence and the quality of my pictures changed drastically.
This delicious bread soup, called Fondue, finished me!
На Швейцарския щанд реших, че трябва да ям нещо, защото "украинският звяр" вземаше превес и качеството на снимките ми се промени драстично.
Тази вкусна супа с хлебчета, наречена Фондю ме довърши!
 **

 Well, at least here, at this stand, from the tombula in which we participated, we fell
TEA and candy, otherwise ...
Добре, че поне тук, на този щанд, от томбулата, в която участвахме, ни се падна
ЧАЙ и бонбон, иначе ...
**
 From here we bought two bottles British beer - a gift to my lovely Hubby Niki.
 От тук купихме две бутилки английска бира - подарък за Ники.
This sweet robot-translator is at the booth of Spain.
Това сладко роботче-преводач е към щанда на Испания.


And more: / И още:**
This cute Japanese woman posing me with a smile and humor.
 Тази сладка японка ми позира с усмивка и настроение.

From our booth I bought a gift for Regina.
 От нашия щанд купих подарък за Regina.

Marocco
At the Greek stand there was a splendid meal.
На Гръцкия щанд имаше великолепна храна.  - No! No, thank you!!
 After all this, I remember that I saw in the hall Elvis Presley! 
I even photographed him, but where is the photo?!
След всичко това, аз си спомням, че видях в залата Елвис Пресли!
**
End

вторник, 28 ноември 2017 г.

IKEsWORLD CHALLEGES #102 AG + Cake

Hello!
We are in the second Week of the IKEsWORLD CHALLEGES # 102
The theme is - ANYTHING GOES + CAKE
Ladies, some of us are on a diet, 
but at least we can read... the menu?
 Ike offers us a great wedding cake!
We are talking about ...
any type of project.  
Show us anything you like for the AG part or 
maybe you'd like to follow the optional Twist.
Ние сме във втората седмица на предизвикателството на Айк
всичко може + допълнение "Торти".
Дами, може някои от нас да са на диета, но поне може да прочетем менюто?
Може да изберете само първата част - ANYTHING GOES.
Един победител грабва ваучер за $15, а други трима - по $3 - 
с които могат да заявят изображения от магазинчето на Ike!
Вие може да участвате с изображения и от други автори, 
но е по-любопитно какво може да сътворите с изображенията на Ike.

Images:
                                                         MY SHOP
 I really like the images of Ike because they can handle everything -
even bad coloring, like mine!
- ha-ha

Наистина харесвам много изображенията на Айк, защото те могат да понесат всичко -
дори и лошо оцветяване, като моето! - шега /или/?

 My cards:
N1
Size: 15sm./21 sm.
  N2
Dream?
 Sentiments: Happily Ever After
/ After two Becky images have won in our previous challenge, I allowed myself to use hers digital inscriptions on my DT cards. - Smile!/
/ След като две картички с изображения на Беки спечелиха в предишното ни предизвикателство, си позволих да използвам нейни надписи в моите DTкартички. /
I hope this little bridesmaid isn't bored, but deeply conceived ...  
One never knows (what's in a child's head).
Надявам се тази малка шаферка да не е отегчена, а дълбоко умислена...
" Веднъж в живота си ще срещнеш някой, който ще промени всичко." А първият надпис гласи:
" Щасливи дори след..."

 N3
 Do you feel the cold taste of Ice cream and Mint?
Усещате ли вкуса на ментата и сладоледа?
Size: 15sm./21 sm.

 Sentiment & Background : a brochure of us4bg.org
/ At last they did something personal to me! - a joke!   
There was also: "American optimism meets the Bulgarian potential" - just for me!
           За тази картичка използвах една брошура на Фондация Америка за България 
/ най-сетне те направиха нещо персонално за мен! - шега! Там пишеше също "Американският оптимизъм среща българския потенциал " - точно за мен! /
 N4
 And variant chocolate cake "Garash"

 Sentiment: Ginger House
Oktober 29, 2011
Background: an old calendar
***
Here's what the cards look like when they're together:
Ето, как изглеждат картичките, поставени една до друга:
         (I do not remember exactly how my wedding cake looked like! We don't have pictures from the restaurant. The wedding cakes came out later in a weddings fashion.  This year we celebrated the 25th anniversary with a modest party in a Greek restaurant in Sofia.)

Challenges:
Lil Patch of Crafty Friends - Always Anything Goes
The Corrosive Challenges - Always Anything Goes
The Ribbon Girls - Any Card with Ribbon
Colour Crazy Challenge - No.37 - Anything Goes
Hiding in my Craft Room - Freestyle
Get Creative - Holidays  
Color Inspiration Monday - Always Anything Goes  WITH HAND-COLORED IMAGE

 

***
Free your mind
See what offers Ike and show us what you think - do cards!
You may use any images you like to play along 
but we would love it if you used an IKEsART image.